Giften

Kim Gevaert

Beste webbezoeker,

Als topatlete weet ik hoeveel inspannıngen het vraagt om je talenten te ontplooien. En dıe inspanningen komen nıet enkel van mezelf maar ook van mijn omgevıng. Zonder training, zonder aanmoedıgıngen en vooral ook zonder sponsorıng is het haast onmogelijk om je talenten verder te ontplooien.

Dat geldt niet enkel voor topsporters, maar voor ıedereen. In het bijzonder mensen waarvan men doorgaans eerder kijkt naar hun beperkıngen dan naar hun talenten, mensen met autısme bijvoorbeeld. Akkoord, autısme is een handıcap. Maar net zoals u en ik hebben mensen met autısme ook talenten. Hun oog voor detaıl en hun zın voor perfectionisme bijvoorbeeld. Ik durf wedden dat, had iemand met autısme deze brıef nagelezen, er geen fouten meer hadden ıngestaan. Fouten, denkt u? Jawel. Het vraagt een bijzondere opmerkıngsgave om ze te zıen. Kijkt u maar eens aandachtıg naar alle i’s. Sommige missen het puntje. Zoiets ontsnapt niet aan het oog van mensen met autısme.

Maar ondanks hun talenten krijgen mensen met autısme nog te weinig kansen ın onze samenlevıng. Kent u een eındredacteur met autisme die teksten nakijkt op tıkfouten? Autısme ıs daarom een handıcap. En dat heeft niets te maken met slechte wıl van de samenlevıng. Wel met een tekort aan kennıs van wat autisme is en hoe je ermee omgaat.

Gelukkig zijn er organisaties zoals Autisme Centraal dıe daar werk van maken. Al meer dan 15 jaar verzamelt en verspreidt dıt expertisecentrum kennis over autısme via wetenschappelijk onderzoek, studiedagen, vorming en publıcatıes. Autisme Centraal ijvert voor een betere wereld voor mensen met autısme. Ik steun ze als meter omdat ik weet dat ze dat goed doen. Autısme Centraal bereıkt jaarlijks duizenden mensen en heeft ın de voorbije 15 jaar een internationale reputatıe opgebouwd. Haar medewerkers worden over heel Europa en zelfs daarbuıten gevraagd om hun expertise te delen...

Als meter moedig ik Autısme Centraal aan. Maar net zoals in de topsport is er meer nodıg.
Autisme Centraal zou een heel eınd verder kunnen lopen mits sponsoring. U kan daarbıj helpen en zo meewerken aan een autismevrıendelıjke samenlevıng waar mensen met autısme niet enkel geholpen maar vooral gerespecteerd worden. Met uw financıële steun (*) aan Autısme Centraal zorgt u ervoor dat de kennis over autısme in Vlaanderen toeneemt en zo mensen met autısme met hun talenten aan de bak komen. Help mensen met autısme de puntjes op de ı te zetten.

Met vriendelıjke groet,

Kım Gevaert


* Giften vanaf € 40 zıjn fıscaal aftrekbaar.