POST-HBO (NL) VOOR GEMEENTENModule 1: een brede basis van de AutismeCentraalMethodiek

Situering
In deze eerste module krijgen de gemeentelijke consulenten een diepgaande blik in de verschillende principes van de AutismeCentraalMethodiek. Men leert autisme te begrijpen van binnenuit en we verkennen meteen de eerste implicaties op praktijkgebied: wat betekent de theorie voor mijn handelen met normaal begaafde cliënten met autisme en hoe kan de AutismeCentraalMethodiek me een blijvend kader geven naar professionalisering en autismedeskundigheid?

Werkwijze en methodieken
In de eerste module wordt er vooral gewerkt met interactieve presentaties. Autisme Centraal verkiest hier kleine groepen (max. 20 deelnemers) om ook ervaringen uit te wisselen, vragen aan bod te laten komen, leergesprekken te houden…
Alle presentaties van de ervaren docenten van Autisme Centraal worden ruim aangevuld met voorbeelden, filmfragmenten en een blik op het persoonlijke leerproces. We kunnen garanderen dat de docenten van Autisme Centraal deze voorbeelden rechtstreeks koppelen aan de specifieke doelgroep/cliënten met autisme van de gemeentelijke consulenten (volwassenen met autisme en een normale begaafdheid).
Door deze brede blik op autisme en de AutismeCentraalMethodiek wordt meteen ingezet op de start van een attitudevorming die nog jarenlang kan verder groeien.


Module 2: unieke ervaringsmodule

Situering
Tijdens deze unieke module wordt de opgedane kennis uit de theoriemodule al een eerste keer in de praktijk omgezet. De ervaringsmodule is een intensieve, participerende online-observatiestage waarin de geleerde kennis uit de eerste module gekoppeld wordt aan een vaardigheidstraining, op weg naar een autismevriendelijke attitude.
Onder begeleiding van de docenten van Autisme Centraal organiseren de consulenten autismevriendelijke gesprekken waarin met diepgang gepeild wordt naar specifieke onderwerpen uit het leven van mensen met autisme.

Werkwijze en methodieken
De gemeentelijke consulenten krijgen een introductie op vrijdag rond specifieke aandachtspunten voor autismevriendelijke, concrete gespreksvoering. Daarna start een intensieve voorbereiding van de gesprekken die op zaterdag zullen plaatsvinden met volwassenen met autisme. Deze gesprekken zijn steeds praktijk- en doelgericht.
Tussendoor, in pauzemomenten, worden de consulenten natuurlijk ook gestimuleerd om losse, informele gesprekken te voeren met de mensen met autisme. Het is net de combinatie van doelgerichte en informele gesprekken die al jarenlang als grootste meerwaarde van de lange termijnopleiding wordt geëvalueerd en een krachtige attitudeverandering teweeg kan brengen.


Module 3: leerteam in intervisiemodule

Situering
Tijdens deze module staan eigen leervragen, groeiende competenties en persoonlijke ontwikkeling centraal. De theorie en de ervaringen worden vertaald naar de praktijk van de gemeentelijke consulenten. Tijdens deze intervisiemodule kan men de eigen praktijk, onder andere aan de hand van
videofragmenten, inbrengen. Hoe zet ik de AutismeCentraalMethodiek om naar een blijvende reflectie op eigen handelen?

Werkwijze en methodieken
Afhankelijk van het precieze aantal deelnemers worden de consulenten verdeeld in kleine leerteams (max. 5 deelnemers per leerteam), telkens onder vaste begeleiding van een docent van Autisme Centraal. Elk leerteam zal werken aan casusvragen van alle deelnemers. Ideeën naar de praktijk worden omgezet in concrete acties, geëvalueerd en aangepast.

Programma module 3
Vijf halve dagen intervisie in leerteams onder begeleiding van docent Autisme Centraal


Module 4: afstudeermodule naar een erkend diploma

Situering
De opleiding is geregistreerd bij het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Deelnemers aan deze opleiding komen in aanmerking voor een diploma. Autisme Centraal is ervan overtuigd dat dit diploma een cruciale, dubbele meerwaarde voor gemeentelijke consulenten kan zijn.
Enerzijds is een gediplomeerd consulent een baken van kennis, attitude en vaardigheden naar de cliënten met autisme. Meer dan eens voelen mensen met autisme zich niet geheel begrepen door zorgverleners door een gemis aan begrip voor en kennis van autisme. Door deze erkende eenjarige opleiding en het hieraan gekoppelde diploma straalt de consulent een autismevriendelijkheid en –deskundigheid uit die vertrouwen kan wekken.
Anderzijds brengt de opleiding en het diploma de gemeentelijke consulent in een unieke positie naar de aanbieders. In een snel evoluerend en verscheiden landschap van verschillende zorgaanbieders is het niet altijd eenvoudig om een kwalitatieve samenwerking aan te gaan. Het diploma, en de AutismeCentraalMethodiek in haar geheel, biedt consulenten de mogelijkheid om zich te profileren als deskundige op het gebied van autisme en de tools om aanbieders objectief te evalueren.

Werkwijze en methodieken
De afstudeermodule wordt doorheen het hele jaar opgebouwd. De kennistoets uit de eerste module wordt aangevuld met een attitudeproef (thuisopdracht). De consulenten werken ten slotte aan een ‘toolkit’ die enerzijds bestaat uit een aantal opdrachten zoals literatuurbesprekingen en reflectieverslagen, en anderzijds uit een eigen ontwikkeld product, gebaseerd op de AutismeCentraalMethodiek, dat meteen ingezet kan worden in de praktijk en door het hele team van gemeentelijke consulenten.

Voor meer info, offertes, prijzen en voorwaarden mail naar jos@autismecentraal.com